Skola

Till Järfälla och Huddinge/Flemingsberg kommer nu möjligheten att testa lösningar för ökad fysisk aktivitet. Projektet heter Bikeable City och finansieras av Vinnova. Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan. 

Initiativet Bikeable City innehåller flera dellösningar för skolor.
På vissa skolor provas alla dellösningar, på andra skolor endast en av dem.

Skälbyskolans infoblad
Skapaskolans infoblad

Cykeltågsappen

Vad händer på skolan?

Vi kommer att utveckla en app. som underlättar skapandet och planeringen av cykeltåg. Ett cykeltåg är en organiserad hämtning och lämning av barn till skolan eller andra aktiviteter där vårdnadshavare en och en, eller två och två, turas om att cykla till skolan tillsammans med sina och andras barn.

Cykeltågsappen gör det lätt för vårdnadshavare att organisera ett cykeltåg.

När kommer det genomföras?

Pilotversionen av appen kommer att lanseras under försommaren och vårdnadshavare kommer sedan ha möjligheten att testa den under hösten.

Hur kommer det gå till?

När appen har lanserats kommer du som vårdnadshavare att enkelt kunna skapa och administrera grupper och anmäla dig som ”chaufför” i cykeltåget. Chaufförerna turas om att hämta och lämna barn efter överenskommet schema. Som förälder kan du tydligt se vilken dag det är din tur.
Vi är tacksamma om du som väljer att testa appen även vill ge dina synpunkter via en enkät eller kortare intervju, men detta är givetvis frivilligt.

Varför gör vi detta?

Barn behöver vara fysiskt aktiva varje dag för att må bra. Rekommendationen från WHO är att barn behöver minst 60 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet om dagen. Det är i dagsläget få barn som når upp till dessa aktivitetsnivåer.
En enkel långsiktig lösning på detta problem är att skapa en vana att gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter. Många barn bor inom cykelavstånd till skolan och det kan vara trevligt att cykla tillsammans med sina kompisar.
Då föräldrar lämnar bilen till förmån för cykeln så bidrar detta till mindre trafik runt skolan, vilket i sin tur bidrar till en säkrare och trevligare trafikmiljö vid skolan. För dig som vårdnadshavare innebär detta även en stor tidsbesparing varje vecka, då ni turas om att hämta och lämna barn i er föräldragrupp.

Är du intresserad av att testa vår cykeltågsapp? Kontakta Viktor

Kontakt

Vid frågor eller intresseanmälan, kontakta: Viktor Lindqvist, viktor.lindqvist@trivector.se, +46 10 456 56 28.

Hemma pratar vi om kortsiktig snällhet eller långsiktig snällhet.
Ibland är det ”snällast” att säga nej, när barnen vill bli skjutsade med bil.

Tryggt med teknik- ”Trafikkollen”

Vad händer på skolan?

Vi kommer sätta upp mätutrustning vid skolan som mäter antal bilar, cyklister och gående som rör sig längs med skolområdet. Den insamlade datan kommer sammanställas och tillgängliggöras på en webbportal som kommer vara öppen för allmänheten men framför allt rikta sig till er elever och vårdnadshavare på skolan.

När kommer det genomföras?

Mätutrustningen kommer installeras under maj månad och mätningar kommer pågå under flera månader. Webbportalen där den insamlade trafikdatan kommer sammanställas planeras vara tillgänglig för allmänheten i maj och finnas tillgänglig så länge trafikmätningen pågår.

Just nu finns det tillgängliga mätningar för Fornvägen och Vårdkasevägen i Järfälla.

Nu är tävlingen på Skälbyskolan igång och man hittar tävlingen på Trafikkollens hemsida.

Hur kommer det gå till?

Trafikmätningen kommer inte påverka elever, lärare eller föräldrar/ vårdnadshavare. Men vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer ta del av mättrafikdatan under perioden, via webbportalen. För att kunna utvärdera arbetet kommer enkäter om skolresor och eventuellt korta intervjuer genomföras med elever och vårdnadshavare. Detta är såklart helt frivilligt att delta i.

Varför gör vi detta?

Vi vill veta hur mycket trafik det är vid er skola, dels för att öka medvetenheten hos vårdnadshavare och barn om frågor och problematik som rör resor till och från skolan. Vi vill också testa om vi genom detta kan få er att tycka det är roligare att gå och cykla oftare till skolan.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: Thaddäus Tiedje thaddaus.tiedje@trivector.se +46 10 456 56 89.


Aktiv Mobilitetsfond – Rösta på bästa förslag

Vad händer på skolan?

I detta första initiativ kommer vi att vara på skolor i Barkarby/ Skälby. För att underlätta för gång och cykling till skolan är det viktigt att elever och vårdnadshavare får vara delaktiga i utformningen av närområdet. Därför kommer de som bor och/eller går i skolan i Barkarby/ Skälby få möjlighet att föreslå åtgärder efter vissa kriterier, samt rösta på dem som ska genomföras. Alla som bor eller går i skolan i området kommer att få rösta. Som en del i detta arbete kommer vi genomföra workshops med skolelever på fyra skolor i området, bland annat Skälbyskolan.

När kommer det genomföras?

Under våren kommer elever och alla som bor i Barkarby/Skälby kunna lämna förslag utifrån satta kriterier och rösta på inlämnade förslag. Förslagen som tas fram kommer utvärderas och konkretiseras utefter kriterierna av Järfälla kommun under maj och publiceras för röstning i juni. Under hösten kommer vinnande förslag att genomföras av Järfälla kommun.

Hur kommer det gå till?

En workshop med elever kommer genomföras någon gång under april/maj 2022 i skolan för att låta eleverna komma med sina förslag. Alla elever kommer också att få lämna förslag på åtgärder och rösta på de olika som framkommit.

Varför gör vi detta?

Vi arbetar med detta eftersom det är viktigt att skapa möjlighet för fysisk aktivitet i vardagen för att skapa en hälsosam livsstil. Det är viktigt att elever och invånare får ett större inflytande över hur deras närmiljö utformas.


Kontakt

Vid frågor, kontakta: Fredrik Johansson, frjo6@kth.se, Post Doc. Strategiska Hållbarhetsstudier Kungliga Tekniska Högskolan – KTH.

Gång- och Cykeltävling

Gällande Skälbyskolan så kommer det precis som alla år köras en gång- och cykeltävling,
i år kommer det ske samtidigt som ni har möjlighet att både åka med i Cykeltågsappen och/eller delta i den aktiva mobilitetsfonden. Samtidigt kommer vi att mäta hur mycket trafik det är till och från skolan.
Allt för att det ska vara både roligt och hälsosamt att cykla och gå.

Tillsammans skapar vi förändring

Det ska både bli spännande och kul att genomföra dessa tester tillsammans med skolorna. Det är tillsammans vi kan skapa förändring.
Vi är glada över att få hjälp av elever och lärare. Det är de yngre som kan hjälpa oss äldre, att göra de beteendeförändringar som behövs. Vi behöver bli påminda om att det är både lätt, billigt och härligt att röra sig, ta cykeln eller gå. Vi skapar tillsammans stora möjligheter för bättre hälsa, och på vägen kan vi hjälpa till att ta kliv mot klimatomställning.


All information som inhämtas under projektet kommer hanteras i enlighet med GDPR och kommer endast finnas tillgänglig för forskare och personal inom projektet. Publicerat material kommer endast publiceras i anonym form eller på gruppnivå, alltså på ett sätt så att inga enskilda personer kan identifieras.

Christian Dymén

Projektledare för Bikeable City: Christian Dymén, Trivector Traffic, christian.dymen@trivector.se.Trivectors logga


Initiativet finansieras av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Vinnova logga

Deltagande projektparter;

Bidnerdonethat ,Cykelfrämjandet, Järfälla Kommun, KTH – Kungliga tekniska Högskolan
Abitago, Linköpings universitet, Barkarby Science, Generation Pep
, Skapaskolan,
Skälbyskolan, Spacescape, Living Cities

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!