Aktiv mobilitetsfond (AP6)

Människor som aktivt diskuterar förbättringar under cyklande workshop (Foto:Cykelfrämjandet)

Aktiv mobilitetsfond för att stödja cykling

Innehåll

Aktiv mobilitetsfond är en policy där en kommun (i vårt projekt Järfälla kommun) avsätter pengar till åtgärder som boende får vara med och utforma. Syftet är att boende i närområdet får vara med och utforma åtgärder som främjar aktivt resande samt delta i beslut om vilka åtgärder som ska införas. Genom deltagandeprocessen kan boendes behov och önskemål identifieras, men deltagandet i sig kan även medföra positiva effekter (t.ex. ökad egenmakt och inflytande, tillit till offentliga institutioner, ökat användande av genomförda åtgärder). Syftet med den aktiva mobilitetsfonden är att bidra till bättre hälsa hos boende. Fokus ligger på att (även) involvera boende som inte rör på sig så mycket i vardagen. I arbetet med dellösningen har ett antal lärdomar kunnat dras, och en modell för en aktiv mobilitetsfond, som bygger på SKR:s modell för medborgarbudget samt forskning, har tagits fram och förankrats under en workshop med tjänstepersoner i Järfälla kommun En aktiv mobilitetsfond har potential att bidra till bättre hälsa och välbefinnande, både genom ökat aktivt resande och genom ökat deltagande i beslutsprocessen. Genom den aktiva mobilitetsfonden kommer åtgärder som utgår från de faktiska användarnas behov och perspektiv fram. Deltagandeprocessen och medskapandet kan även bidra till ökad legitimitet, tillit till offentliga institutioner samt till ökad egenmakt. Hur utformningen och rekryteringen till deltagandeprocessen ser ut är avgörande, eftersom det annars finns en risk att vissa grupper i samhället inte kommer till tals. Om intäkterna från parkeringsavgifter öronmärks till mobilitetsfonden bidrar åtgärden även till ökad acceptans för parkeringsavgifter . En aktiv mobilitetsfond har stor potential att användas i andra områden, både nationellt och internationellt, som en åtgärd för att främja aktivt resande, hälsa och medborgardeltagande.

Metod

Den modell för aktiv Mobilitetsfond, som förankrades i steg 1, testas i ett område i Järfälla. Lärdomar hämtas in från städer med erfarenhet av liknande deltagandeprocesser (t.ex. Barcelona). Järfälla kommun avsätter pengar till mobilitetsfonden (500 000 sek), de sätter upp kriterier för deltagande och för vilka åtgärder som kan finansieras. Boende i området får sedan lämna förslag på åtgärder. Järfälla kommun bearbetar de inlämnade förslagen och tar fram en lista på förslag som boende i Barkarbystaden får rösta på. Projekten med flest röster inom den avsatta budgeten genomförs.

Mål

Målet är att ha genomfört ett fullskaligt test i ett område i Järfälla.

Ansvarig

KTH- Fredrik Johansson, frjo6@kth.se,
Post Doc. Strategiska Hållbarhetsstudier Kungliga Tekniska Högskolan – KTH.

Övriga deltagare

KTH koordinerar arbetspaketet och säkerställer innovationens kvalitet. KTH koordinerar samarbetet med AP 7 samt AP 8. AP 8 bidrar även med den vetenskapliga kvaliteten. Järfälla kommun är värd för demoprojektet och sätter upp kriterier för och avsätter en summa pengar för mobilitetsfonden.
Barkarby Science bidrar med kunskapsuppbyggnad, samverkan och informationsspridning.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!