Utveckla helhetskonceptet (AP1)

Illustration av helhetskonceptet

Innehåll

Syftet med arbetspaketet är att säkerställa framdriften av projektet vad gäller budget
och att säkerställa att projekt- och effektmålen uppfylls. I projektledningen ingår att upprätthålla en tät kontakt med alla projektpartners. AP 1 har också huvudansvaret för att säkerställa utvecklandet av helhetskonceptet ”Bikeable City”. Helhetskonceptet Bikeable City ska hjälpa kommuner, regioner och andra stadsutvecklare att i ett första skede ställa en diagnos kring hur cykelvänlig en kommun eller stadsdel är och i ett andra skede att implementera nödvändiga åtgärder för att bidra till att öka cyklandet och vardagsmotionen. Åtgärder kan bestå av en kombination av mer generella stads- och trafikplaneringsinsatser, och någon/några eller samtliga dellösningar som tas fram i det här projektet. Ungefär 7% av projektets resurser används i AP 1.

Metod

Metoden består primärt av att aktivt följa samtliga arbetspaket och att utarbeta helhetskonceptet.  Referensgruppsmöten genomförs i AP 1 för att få feedback på utvecklandet av helhetskonceptet och delinnovationerna (AP 2–6) i syfte att kunna implementera Bikeable City i fler kommuner än de som deltar i projektet.

Mål

Projektet ska ha utvecklat ett helhetskoncept (demoversion av marknadsanalys, affärsmodell, genomförbarhet) som kan testas i ytterligare kommuner med höga ohälsotal och låga nivåer av fysisk aktivitet. Helhetskonceptet ska vara redo att testas i ytterligare 2 kommuner i Stockholmsregionen och 2 kommuner i annan region. En lägesrapport och en slutrapport levereras till VINNOVA och projektet deltar vid programkonferenser.

Resultatmål 1: Dellösningarna som testas ska vara redo att testas i ytterligare 2 kommuner i Stockholmsregionen och ytterligare två kommuner i annan region.

Resultatmål 2: Ett helhetskoncept som inbegriper samtliga dellösningar är redo att testas i ytterligare två kommuner i Stockholmsregionen och ytterligare två kommuner i annan region.

Effektmål 1:Respektive dellösning ska bidra till Agenda 2030-målen; 3 God hälsa och välbefinnande; 11Hållbara städer och samhällen; och 13-bekämpa klimatförändringarna.

Effektmål 2: Helhetskonceptet ska bidra till Agenda 2030-målen; 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; och 13-bekämpa klimatförändringarna.

Effektmål 3: Helhetskonceptets potential vid en uppskalning i i ytterligare minst fyra kommuner ska bidra till Agenda 2030-målen; 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; och 13-bekämpa klimatförändringarna.

Ansvarig

Christian Dymén

Trivector Traffic, Christian Dymén, christian.dymen@trivector.se, + 46 10 456 56 77.

Övriga deltagare

Övriga partners deltar genom sina respektive arbetspaket, AP.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!