Genvägar och träbroar (AP5)

Person som går över träbro

Barriäröverbryggande länkar för gång och cykel

Genvägar, såsom Cykel- och gångbroar i trä, är viktiga strategiska barriärbrytande infrastruktur som hittills varit svår att få till och de öppnar nya områden att cykla i och till. Det handlar om fågelvägen korta sträckor där många människor vill/skulle kunna cykla och gå gena vägar mellan hem och vardagens aktiviteter, men där det i dagsläget finns fysiska barriärer för detta, t ex vattendrag, banvallar, motorleder, branter mm.

Barriäröverbryggande länkar såsom Cykel- och gångbroar i trä har en stor potential, det finns dock utmaningar i såväl regelverk som konventionella arbetssätt inom statlig och kommunal vägplanering som generellt styr mot parallella förbindelser för motoriserad och aktiv trafik snarare än mot kostnadseffektiva, exklusiva förbindelser för aktiva transportsätt.

Innehåll

Den samlade metoden för att utforska potentialen för genvägar och träbroar i cykelnätet går ut på att i Järfälla identifiera, i geografin, brister eller fysiska barriärer som utgör ett hinder för ett enklare och mer attraktivt cyklande, dvs möjliggöra för kortare och mer gena sträckor med cykel. Med hjälp av en cykelresandemodell studerar vi föreslagna genvägar, t.ex en träbro över en väg, och bedömer deras nytta utifrån ett ökat cykelresande. För att bedöma dess vidare genomförbarhet kommer en överblicksbild av tillstånds- och planeringsprocessen beskrivas liksom också en schablonartad bild ges av konstruerandet och uppförande av en träbro med syfte att kunna ge en uppskattad kostnad. Denna kostnad kan sedan ställas mot den nytta som uppstår med den barriäröverbryggande länken, för ett ökat cyklande.

Metod

För överblicksbilden av tillstånds- och planeringsprocessen samt uppförandet av en träbro används fallstudiemetodik med inslag av skrivbordsarbete, intervjuer och Delphi-metodik. Därutöver utvecklas en cykelresandemodell som med hjälp av resvanedata och vägnätet modellerar cykelpotentialen. Kvantitativa och kvalitativa nyttoberäkningar görs utifrån ett folkhälso- och klimatperspektiv bland annat med hjälp av WHO:s HEAT-verktyg.

Mål

Målet är att ha utvecklat en metod för att identifiera platser för och implementera barriäröverbryggande länkar såsom cykel- och gångbroar i trä, samt att bedöma dess nyttor utifrån folkhälsa och klimat.

Ansvarig

Kungliga Tekniska Högskolan – KTH, Greger Henriksson,greger.henriksson@abe.kth.se.

Övriga deltagare

Trivector utvecklar och testar cykelresandemodellen.
Järfälla kommun bidrar med kunskap om planeringsprocessen kopplad till infrastruktur- och trafikplanering.
Martinsons Byggsystem AB deltar i fallstudien för att bidra med kunskap kopplad till design, projektering och byggande av bron.
Moelven deltar i fallstudien för att bidra med kunskap kopplad till design, projektering och byggande av bron.
Barkarby Science bidrar med kunskapsuppbyggnad, samverkan och informationsspridning.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!