Allmänna villkor

Genom att installera eller använda appen godkänner du att bli bunden av dessa allmänna villkor som reglera användningen av appen. Installera eller använd inte appen om du inte accepterar dessa allmänna villkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår Integritetspolicy innan du installerar eller använder appen.

 1. Allmänt
  1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas när Trivector Traffic (”Trivector Traffic”, ”vi” eller ”oss”), org. nr 556555–1701, Vävaregatan 21, 222 36 Lund, tillhandahåller applikationer och webbtjänster i syfte att organisera och underlätta vardagslivet för familjer avseende såväl privata angelägenheter som vid kommunikation och administration i samband med barnets skolgång (”Tjänsten”/”Tjänsterna”).

  1.2 Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida https://www.bikeablecity.se/ (”Webbplatsen”) och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika handelsplatser för applikationer såsom exempelvis App Store eller Google Play (”Programvarubutiker”). Dessa Villkor är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsten tillhandahålls till dig samt om Tjänsten tillhandahålls till dig via en kommun, skola, förskola eller annan organisation (”Organisation”) eller direkt till dig som privatperson, som användare av Tjänsten för privat bruk (”Privatanvändare”). En Organisation och en Privatanvändare benämns härefter gemensamt (”Användare”, ”du” och ”dig”).

  1.3 Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt för Privatanvändare i sitt standardutförande. Organisationer betalar en avgift för Tjänsten enligt vad som särskilt överenskommits med Trivector Traffic.

  1.4 Avtal om ingående av Tjänsten får inte ingås av barn under 18 år utan målsmans godkännande.

  1.5 Tjänsten kan användas på en mobiltelefon, surfplatta eller annan avsedd enhet (”Enheter”).

  1.6 I samband med att Användaren godkänner dessa Villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst (”Avtalet”) erhåller Användaren en licens enligt punkt 3.1 att nyttja Tjänsten.
 1. Om Tjänsten
  2.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du dels godkänna Villkoren och eventuella villkor om tilläggstjänst och dels bekräfta att du mottagit information om vår behandling av dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänsten. När du gjort detta har Avtal ingåtts mellan dig och Trivector Traffic.

  2.2 Innan du kan använda Tjänsten krävs att du verifierar dig genom att skapa ett konto där du anger din e-postadress samt ett lösenord som väljs av dig. Det är Användarens ansvar att välja ett säkert lösenord och att förhindra obehörig åtkomst till lösenord och Användarkonto (enligt definition nedan). Trivector Traffic ansvarar inte för Användarens val av lösenord eller för Användares förvaring av lösenord. Detta benämns fortsättningsvis (”Användarkonto”). För användning av Tjänsten loggar du in via ditt Användarkonto.

  2.3 Inom ramen för Tjänsten kan Användaren bjuda in andra personer att använda Tjänsten. Om Användaren ger åtkomst till annan att använda Användarens Användarkonto kan personen i fråga använda Tjänsten med vissa begränsningar. Trivector Traffic har i dessa fall en avtalsrelation med Användaren och är inte ansvarig för Användarens inbjudan av andra personer så länge dessa personer använder Användarens Användarkonto och inte har skapat ett eget Användarkonto.

  2.4 Användaren kan inom ramen för Tjänsten ladda upp, publicera, spara och dela bilder, texter, dokument, kommentarer videos, foton och annat material (”Material”). Användaren har ansvar för Materialet.

  2.5 Användaren ansvarar själv för att på egen bekostnad införskaffa, inneha och underhålla utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten. Detta inkluderar bland anat att Användaren ansvarar för att den Enhet som används vid användande av Tjänsten, uppdateras från tid till annan, med den programvara som krävs för att använda Tjänsten samt att inneha fungerande internetuppkoppling.

  2.6 Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med att Användarkontot skapas är korrekta och uppdaterade. Användaren ansvarar självständigt för samtliga åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Vid misstanke om obehörig åtkomst till ditt Användarkonto, vänligen ändra ditt lösenord och kontakta oss.
 1. Licens
  3.1 Trivector Traffic ger Användaren genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens, att installera och använda Tjänsten under Avtalets giltighetstid på kompatibel Enhet som Användaren äger eller kontrollerar.

  3.2 Om Användaren inte följer villkoren i Avtalet kan licensen under punkt 3.1 ovan, komma att återkallas.

  3.3 Din rätt att använda Tjänsten förutsätter att du personligen har ett Avtal med Trivector Traffic eller att en Organisation, genom vilken du tillhandahålls Tjänsten, har slutit ett Avtal med Trivector Traffic. Om Avtalet mellan dig och Trivector Traffic upphör eller om Avtalet mellan Organisationen och Trivector Traffic upphört, upphör Användarens rätt att använda Tjänsten.
 1. Användarens användning av Tjänsten
  4.1 Användaren har rätt att ladda ner och installera Tjänsten på avsedd Enhet. Användare som består av Organisationer har även rätt att tilldela Tjänsten till det antal användare som Trivector Traffic och Organisationen avtalat om för tillgång av Tjänsten. Användaren kan ha tillgång till Tjänsten som Privatanvändare men kan även via en Organisation fått tillgång till utökade delar av Tjänsten.

  4.2 Användaren kan inom ramen för Tjänsten välja att ge annan Användare tillgång till Material. Detta görs genom att Användaren delar Material till en grupp eller att Material skickas direkt till annan Användare.

  4.3 Material som Användaren delat enligt punkt 4.2 ovan, kan närsomhelst raderas. Dock kan sådant Material som delats och sparats av annan Användare inte återkallas liksom det Material som Användaren delat i en grupp för att därefter gå ur gruppen utan att dessförinnan ta bort det delade och publicerade Materialet. Sådant Material som avses i denna punkt 4.3 har Användaren inte längre kontroll över och kan således inte bli föremål för radering enligt punkt 4.9 nedan.

  4.4 Användaren ansvarar självständigt för Materialet och att Användaren har rätt att lagra, dela och hantera Materialet i Tjänsten. Vidare ansvarar Användaren för att de Användare som Användaren lägger till i gruppen är behörig och i övrigt har rätt att ta del av det av Användaren delade Materialet.

  4.5 Tjänsten får inte användas på ett olagligt sätt och Användaren är skyldig att följa tillämplig lagstiftning, regler och riktlinjer vid all användning av Tjänsten samt vid publicering av Material.

  4.6 Användaren ska särskilt beakta att Materialet inte får:
  (i) vara diskriminerande, hotfullt, hatiskt, kränkande eller utgöra förtal, och inte heller uppfattas som stötande eller förargelseväckande för någon;
  (ii) göra intrång i tredje persons rättigheter;
  (iii) stå i strid med gällande lagstiftning; eller
  (iv) innehålla personuppgifter som enligt tillämplig dataskyddslagstiftning utgör känsliga personuppgifter.

  4.7 Användare som bjudit minderårig att använda Tjänsten inom ramen för Användarens eget Användarkonto, är skyldig att övervaka den minderårigas användande av Tjänsten.

  4.8 Materialet lagras i Tjänsten så länge Användaren har ett aktivt Användarkonto. Användaren är självständigt ansvarig för att bestämma vilket Material som Användaren vill spara, överföra till annan Användare eller radera. Avseende sådant Material som Användaren väljer att överföra till annan Användare eller radera, kommer sådant Material inte längre vara tillgängligt för Användaren att kontrollera.

  4.9 Vid upphörande av Avtalet med Användaren kommer sådant Material som Användaren kan kontrollera, och som lagras inom ramen för Tjänsten, att raderas senast efter tre månader från Avtalets upphörande.

  4.10 Trivector Traffic har rätt, men är inte skyldig, att ensidigt redigera, blockera eller radera eller på annat sätt hantera Material som bryter mot Avtalet.

  4.11 Om Användaren använder Tjänsten i strid med Avtalet eller på annat sätt missbrukar Tjänsten, har Trivector Traffic rätt att ensidigt spärra Användaren samt rätt att vidta radering av Användarens Användarkonto (gäller dock inte Skol-id).
 1. Förhållandet till andra villkor
  5.1 Dessa Villkor gäller för Tjänsten i sitt standardutförande. För det fall att Användaren väljer att ta del av eventuella tilläggstjänster som kan komma att tillgängliggöras inom ramen för Tjänsten, kan särskilda villkor gälla som tillägg till dessa Villkor. Sådana tilläggstjänster kan exempelvis avse olika premiumtjänster och köp inom Tjänsten.

  5.2 Om dessa Villkor är oförenliga med eventuella tilläggsvillkor som avser en tilläggstjänst enligt punkt 5.1 ovan, ska tilläggsvillkoren äga företräde.

  5.3 Trivector Traffic har ingått avtal med Programvarubutiker om att dessa ska möjliggöra för Användaren att via Programvarubutiken använda den Tjänst som tillhandahålls av Trivector Traffic. I samband med detta är Användaren skyldig att följa de särskilda villkor som Programvarubutiken uppställer. Användaren förbinder sig genom godkännande av dessa Villkor att följa de särskilda villkor som uppställs av
  Programvarubutiken enligt följande:
  (i) Användaren är införstådd med att Villkoren endast gäller mellan Användaren och Trivector Traffic, och inte mellan Användaren och Programvarubutiken;
  (ii) Användaren åtar sig att vid sidan av dessa Villkor, följa eventuella avtalsvillkor från tredje part;
  (iii) Användaren godkänner att Trivector Traffic, och inte Programvarubutiken, är ensamt ansvarig för Tjänsten och dess innehåll liksom underhålls- och supporttjänster avseende Tjänsten;
  (iv) Användaren bekräftar att det är Trivector Traffic och inte Programvarubutiken som i enlighet med Villkoren ansvarar för eventuella krav, förluster, skadestånd, skador eller kostnader till följd av att eventuella garantier inte efterföljs; och
  (v) Användaren godkänner att Trivector Traffic, och inte Programvarubutiken, ansvarar för eventuella krav från tredje person avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Tjänsten och ditt innehav eller användning av denna.
 2. Ändringar i Tjänsten, priset och Avtalet
  6.1 Trivector Traffic strävar efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därmed rätten att göra uppdateringar och förändringar avseende Tjänsten.

  6.2 Om Användaren har ingått avtal om tilläggstjänst har Trivector Traffic rätt att med 30 dagars skriftlig varsel, ändra priset för kommande prenumerationsperiod. Ändringar avseende pris för prenumerationstjänster tillhandahålls Användaren via Tjänsten och via den e-postadress som Användaren tillhandahållit Trivector Traffic i samband med skapande av Användarkonto. En prisändring godkänns av Användaren i samband med nästa inloggning i Tjänsten eller vid fortsatt användande av tilläggstjänsten. Användaren har dock alltid rätt att säga upp prenumerationen och frånträda Avtalet till upphörande vid slutet av den prenumerationsperiod som Användaren har betalat för.

  6.3 Trivector Traffic förbehåller sig rätten att ensidigt och närsomhelst ändra eller göra tillägg i dessa Villkor och eventuella villkor som avser tilläggstjänst. Sådana villkorsändringar som inte är till uppenbar fördel för Användaren, tillhandahålls Användaren genom publicering i Tjänsten samt via e-post, senast 30 dagar innan villkorsändringen träder ikraft. Sådan villkorsändring som avses i denna punkt 6.3, godkänns av Användaren i samband med nästa inloggning i Tjänsten eller vid fortsatt användning av Tjänsten.

  6.4 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan dock meddelas av Trivector Traffic med direkt ikraftträdande.
 3. Immateriella rättigheter
  7.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Trivector Traffic eller tredje part med vilka Trivector Traffic samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt. Till undvikande av missförstånd, har Trivector Traffic inte rätt till Användarens Material.

  7.2 Användaren får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsten. Användaren har således inte rätt att förändra Tjänsten på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsten.
 1. Tillgänglighet
  8.1 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Trivector Traffic strävar efter att tillhandahålla Användaren Tjänsten utan teknisk störning, kan Trivector Traffic inte garantera att Tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Användaren. Om Trivector Traffic avser att utföra planerade avbrott i Tjänsten med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder, kommer Trivector Traffic, om möjligt att informera Användaren om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

  8.2 Trivector Traffic förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsten för sådan Användare som Trivector Traffic misstänker utför åtgärder enligt nedan:
  (i) obehörigen nyttjar annan Användares inloggningsuppgifter;
  (ii) använder Tjänsten i strid mot Avtalet eller har för avsikt att använda Tjänsten i strid med gällande lagstiftning; eller
  (iii) använder Tjänsten på sådant sätt att Trivector Traffic eller tredje person kan orsakas skada.
 1. Ansvar och ansvarsbegränsning
  9.1 Tjänsten tillhandahålls Användaren i befintligt skick och Användaren är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsten och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsten.

  9.2 Trivector Traffic ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Användaren använder Tjänsten i strid med Avtalet eller med anledning av att Användaren inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

  9.3 Trivector Traffic ger inga garantier om Tjänsten och dess innehåll eller funktion. Trivector Traffic friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier. Trivector Traffic ansvarar inte heller för Material som Användaren tillhandahållit Trivector Traffic inom ramen för Tjänsten eller för eventuell radering av Användarens Material.

  9.4 Trivector Traffic ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Användaren om Trivector Traffic förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

  9.5 Obeaktat av vad som stadgas i punkt 9.4 ovan, är Trivector Traffic aldrig ansvarig att ersätta Användaren om skadan som orsakats Användaren varit utom Trivector Traffic:s kontroll.

  9.6 Användaren är skyldig att hålla Trivector Traffic skadelös för skada som orsakas Trivector Traffic med anledning av hur Användaren använder Tjänsten.
 1. Ångerrätt
  Användaren godkänner genom att acceptera Villkoren, att Användaren inte har någon ångerrätt eftersom att Tjänsten levereras omedelbart till Användaren och att Användaren därmed anses påbörja användandet av Tjänsten direkt i samband med nedladdning.
 2. Överlåtelse
  11.1 Trivector Traffic har rätt att utan föregående samtycke från Användaren, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

  11.2 Användaren har inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från Trivector Traffic, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter enligt Avtalet.
 1. Personuppgifter och cookies
  12.1 I samband med att Trivector Traffic tillhandahåller Tjänsten är det nödvändigt för Trivector Traffic att samla in och behandla vissa personuppgifter avseende Privatanvändare och kontaktpersoner och representanter för en Organisation.

  12.2 Trivector Traffic är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Användare lämnar till Trivector Traffic i samband med registrering av Användarkontot inom ramen för Tjänsten.

  12.3 Mer information om hur Trivector Traffic behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

  12.4 Trivector Traffic använder cookies för Tjänsten och på Webbplatsen. Mer information om vår användning av cookies finns i vår Cookie Policy.
 1. Avtalstid och uppsägning
  13.1 Avtal som har ingåtts mellan Trivector Traffic och Användaren enligt punkt 2.1 är giltigt tillsvidare, så länge Användaren nyttjar Tjänsten.

  13.2 Användaren kan närsomhelst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt nedan.

  13.3 Trivector Traffic kan närsomhelst säga upp Avtalet att upphöra med 30 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning meddelas Användaren via Tjänsten eller via e-post.

  13.4 Trivector Traffic har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet i de fall som omfattas av punkt 8.2 eller om Användaren använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4. Trivector Traffic har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 13.4 för det fall att Användaren inte varit aktiv i Tjänsten under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsten inte skett för längre period, eller om Användaren påbörjat en registrering av Användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.
 1. Övrigt
  14.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

  14.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.
 1. Tvist och tillämplig lag
  15.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

  15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
 1. Kontaktuppgifter
  Trivector Traffic AB
  Vävaregatan 21
  222 36 Lund
  info@bikeablecity.se

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!